Vedtægter for
Egedal Fotoklub

Her på siden kan du se de gældende vedtæfter for egedal Fotoklub.

Læs mere

Månedens billede af: Lars Feodor Frederiksen

Næste klubaften

No event found!

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Egedal Fotoklub og dens hjemsted er Egedal Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at tilbyde fotografiske oplevelser og læring og her i gennem fremme interessen for denne aktivitet samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3. Betingelser for medlemskab
Som medlemmer af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

Minimums aldersgrænse for medlemskab er 16 år.

§ 4. Kontingent
Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelse og suppleant deltager vederlagsfrit.

§ 5. Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares i pengeinstitut.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

§ 8. Stemmeret og afstemning
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldelse med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegningsret for foreningen
Foreningen tegnes af bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. (Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer)

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Der vælges hvert år 1 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12. Foreningens ophør
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Kræftens Bekæmpelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. september 2015.